Cirkulær økonomi: Hvad, hvorfor og hvordan i byggebranchen

20. oktober 2022

Bygge- og anlægsbranchen er ansvarlig for væsentlige miljøpåvirkninger og cirkulær økonomi ⁠— en økonomisk model, der radikalt bevæger sig væk fra den klassiske lineære model ⁠— kan hjælpe med at løse problemer med forurening og ressourceknaphed, samt løse klimaudfordringer. Tag med os, når vi går i dybden med emnet 'cirkulær økonomi' og dets centrale rolle i byggesektoren.

Cirkulær økonomi og hvilken effekt det har i byggebranchen

Cirkulær økonomi og hvilken effekt det har i byggebranchen

Der er kun én planet - jorden, men i 2050 vil verden have et forbrug, som om der var tre. Det globale forbrug af materialer - såsom biomasse, fossile brændstoffer, metaller og mineraler - forventes at fordobles i løbet af de næste fyrre år, mens den årlige affaldsproduktion forventes at være steget med 70 % når vi når 2050 [1]

Byggesektoren, især byggeri og nedrivning, repræsenterer den største affaldsstrøm i EU. Faktisk tegnede bygge- og anlægssektoren sig i 2018 for 36 % af det endelige energiforbrug og 39 % af energi- og procesrelaterede kuldioxidemissioner (CO2), hvoraf 11 % skyldtes fremstilling af byggematerialer og produkter såsom stål, cement og glas [2]. Samme år udgjorde det samlede affald, der blev genereret i EU af byggeindustrien, ca. 813 millioner tons — hvilket bidrager med 35,7 % af det samlede affald [3].

På trods af dets potentiale og høje materialegenvinding varierer niveauet for genanvendelse af bygge- og nedrivningsaffald desuden meget i EU, fra mindre end 10 % til over 90 %. På den anden side bruger byggesektoren næsten ikke sekundære materialer – i Holland udgør sekundære materialer kun 3-4 procent af alle materialer, der bruges i bygninger [4]. På trods af høje genanvendelsesprocenter er genanvendelse af bygge- og anlægsaffald (C&DW) derfor i høj grad downcycling.

"Selvom dette kan tyde på, at byggesektoren er meget cirkulær, afslører undersøgelse af affaldshåndteringspraksis, at C&DW-genvinding i vid udstrækning er baseret på opfyldningsoperationer og lavkvalitetsgenvinding, såsom brug af genbrugsmaterialer i vejunderlag." [4]

Hvad betyder det? At byggesektoren skal iværksætte forskellige cirkulært inspirerede tiltag for at bidrage til affaldsforebyggelse, reducere materialeforbruget og øge både mængden og kvaliteten af genanvendelse - og i sidste ende reducere drivhusgasemissionerne.

Hvordan? Men frem for alt, hvad er en cirkulær økonomi? Lad os se nærmere på det. 

Hvad er cirkulær økonomi?

I vores nuværende system med en lineær økonomi mister materialer og produkter deres funktionalitet efter brug og ender som affald, der ofte brændes eller deponeres på lossepladsen. Begrebet cirkulær økonomi har til formål at overvinde denne "brug og smid væk" forbrugsmodel, ved at skabe en god cirkel, dvs. at ressourcerne går i kredsløb, hvilket reducerer behovet for nye ressourcer og fokuserer på lokale økonomiske aktiviteter. 

1/1

Denne metode hjælper med at bevare værdien af produkter, materialer og ressourcer og undgå eller i det mindste væsentligt reducere produktionen af affald, der ikke kan genbruges. Det internationale ressourcepanel har styrket denne antagelse ved at vurdere, at materialeeffektivitetsstrategier vil reducere brugen af naturressourcer med 28 % og drivhusgasemissioner med 72 % og alligevel forbedre den økonomiske vækst [5].

I dette diagram skabt af Ellen Macarthur Foundation kan man se processen, kaldet "Værdicirklen". 

1/1

Den cirkulære økonomi er rettet mod en harmonisk vækst og bæredygtig udvikling af både det økonomiske og det sociale system uden at skade det naturlige økosystem.

Efter at have defineret, hvad en cirkulær økonomi egentlig er, udforsker denne læringssti begrebet cirkulær konstruktion, herunder fordelene og hvordan man kommer videre.

Hvilke veje fører til cirkulært byggeri?

Med affaldsrammedirektivet fra 2008 satte Det Europæiske Fællesskab et mål om 70 % genanvendelse af bygge- og nedrivningsaffald i 2020. 14 lande udmærker sig dog næppe i denne henseende [6].

Selv om folk forsøger at bruge grønnere metoder i dag, påvirker fortiden os stadig, fordi bygninger blev bygget på den måde, de blev bygget på tidligere, og fordi vi ikke fik genbrugt materialer af høj renhed under nedrivning.

Hvad er fordelene ved cirkulær konstruktion?

Som diskuteret ovenfor er byggesektoren - desværre - endnu ikke fuldt ud involveret i den cirkulære proces, hovedsageligt på grund af manglen på cirkulær designpraksis og vanskeligheder med at genvinde og genbruge materialer. 

Alligevel er det netop den cirkulære økonomi, der kan udløse en god cirkel, der driver byggeriet til at blive mere bæredygtigt og samtidig nyde godt af dets mange fordele.  

Det skyldes, at indsatser inspireret af den cirkulære økonomi ikke kun fokuserer på at øge mængden af genanvendelse, men også på:

 1. at sikre en længere levetid for materialer;
 2. opretholdelse af en høj korrelation mellem produktets værdi og dets kvalitet;
 3. reduktion af brugen af farlige stoffer i produkter og deres tilstedeværelse i affald;

Den cirkulære økonomi giver os mulighed for at genoplive vores økonomi og gøre den mere bæredygtig og konkurrencedygtig, hvilket har en række fordele for europæiske virksomheder, industrier og borgere, bl.a:

 1. mere kreative og effektive metoder til produktion og forbrug;
 2. beskyttelse af virksomheder mod ressourceknaphed og prisudsving;
 3. lokale jobmuligheder og social integration;
 4. optimering af affaldshåndtering, der øger genanvendelse og reducerer deponering;
 5. energibesparelser, der tilskrives det faktum, at færre produktionsprocesser kræver mindre energi;
 6. miljømæssige fordele med hensyn til klima og biodiversitet, luft-, jord- og vandforurening.

Denne infografik fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) viser, hvordan en god proces med cirkulær økonomi i byggeriet bør være struktureret.

1/1

Hvordan opnår man cirkulære byggerier?

For at fremme udviklingen af den cirkulære økonomi i bygge- og anlægssektoren og andre sektorer skal virksomheder, producenter og lovgivere arbejde sammen for at udstikke kursen og finde de bedste lovgivningsmæssige og pragmatiske løsninger for at gøre overgangen mere organisk og i stigende grad bæredygtig.

EEA foreslår følgende tiltag: 

 1. Sekundære materialer skal have konkurrencedygtige priser, f.eks. ved at indføre instrumenter som grønne afgifter
 2. Standardisering af sekundære råvarer på EU-plan, men især på nationalt plan, ville bidrage til at afhjælpe den manglende tillid til disse materialer
 3. Kommunikation mellem de berørte parter og udveksling og lagring af oplysninger letter den selektive nedrivning, renovering og modernisering af bygninger
 4. Forskning og udvikling af teknologiske løsninger med fokus på udvikling af cirkulære byggeprodukter har potentiale til at øge genanvendelsen af byggekomponenter og forebygge affald, hvilket forlænger selve byggeriets levetid
 5. Mere ambitiøse politiske målsætninger for affaldshåndtering med fokus på kvalitetsstyring, f.eks. indførelse af krav om genbrug af bygge- og nedrivningsaffald, ville omlægge den nuværende affaldshåndteringspraksis i retning af en mere cirkulær tilgang.

Rockfon bidrager til en cirkulær fremtid

Hos Rockfon ser vi på affald som en værdifuld ressource, der kan genbruges og omdannes til noget nyt. Vores cirkulære forretningsmodel gør det muligt for os at omdanne affald til nye råmaterialer, samtidig med at vi indsamler og genbruger byggepladsaffald og brugte produkter. Mere specifikt består vores cirkulære forretningsmodel af 5 søjler:

Vores Råmateriale

Vores vigtigste råmateriale er vulkansk sten, som er naturligt og en af de mest rigelige ressourcer i verden. Vores sten, der blev opdaget på Hawaii i begyndelsen af det 19. århundrede, er et naturligt biprodukt af vulkansk aktivitet, som smeltes og derefter spindes til naturfibre. Derudover genbruger vi sekundært affald fra andre industrier og bruger det som råmateriale i vores produktion. På denne måde undgår vi at deponere materialer, så de forbliver i økonomien så meget som muligt.

Fuldt lukket kredsløb, 100% genanvendelig stenuld

Stenuld er et fuldt lukket kredsløbsprodukt, der kan genbruges utallige gange uden at miste sin kvalitet. Derfor downcycler vi ikke, men genbruger i stedet gammelt stenuldsmateriale samt vores eget produktionsaffald og fører det tilbage til produktionssystemet. Også i betragtning af de sekundære materialer, som vi indkøber fra andre industrier, lykkes det os at producere nye akustikløsninger af høj kvalitet med en høj procentdel genbrugte materialer.

Vores produkter havde fra 29 % til 64 % af genanvendt indhold i 2020, inklusive uldaffald og sekundære materialer fra andre industrier.

Effektivitet i driften

Vi har udviklet vores produktionssystemer til at understøtte vores cirkulære forretningsmodel bedst muligt. På vores ROCKWOOL-fabrikker omdanner vi det uldaffald, vi modtager, til briketter sammen med andre sekundære materialer fra andre industrier og fører dem tilbage til vores produktionsproces. Derudover har vi optimeret vores driftsaktiviteter, så ingen af vores fabrikker sender stenuldsaffald til deponering. Alt uldaffald, der genereres under produktionen, føres tilbage til vores produktionssystem.

Designet med henblik på demontering og modularitet

Vores akustikløsninger er designet med henblik på modularitet og demontering, hvilket er et andet vigtigt aspekt af cirkularitet. Byggematerialer, der er modulære, kan genbruges og omkonfigureres, hvis du har brug for at ændre dit rum. Det er bedre for miljøet, fordi det betyder, at færre materialer skal bortskaffes.

Genanvendelsesordninger

På mange europæiske markeder giver vi vores kunder mulighed for at genanvende gamle loftplader af stenuld eller afskæringer fra installationer. Vi omdanner vores produkter til nye holdbare løsninger gentagne gange uden at påvirke deres egenskaber eller downcycling af dem til andre produkter med lavere værdi. Vi tilbyder genanvendelsessystemer i mange af de lande, hvor vi opererer, mens vi aktivt søger at udvide vores netværk løbende.

Derudover er vores produkter kendetegnet ved høj holdbarhed, som bevarer deres egenskaber i lang tid. Et holdbart byggeprodukt, som bevarer sin stærke ydeevne i hele sin levetid, kræver ikke vedligeholdelse eller regelmæssig udskiftning og bidrager effektivt til at forlænge bygningens levetid. Det bidrager også til at bruge færre ressourcer, skabe mindre affald og sprede produktionspåvirkningen over en længere periode.

___ 

Kilder:

 1. “Circular Economy Action Plan: For a cleaner and more competitive Europe.” 2020. European Environment Agency. 2020. https://ec.europa.eu/environment/pdf/circular-economy/new_circular_economy_action_plan.pdf
 2. “2019 Global Status Report for Buildings and Construction Sector.” UNEP - UN Environment Programme. December 11, 2019. https://www.unep.org/resources/publication/2019-global-status-report-buildings-and-construction-sector.
 3. “Energy, Transport and Environment Statistics 2020 Edition.” 2020. The European Commission. 2020. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/11478276/KS-DK-20-001-EN-N.pdf/06ddaf8d-1745-76b5-838e-013524781340?t=1605526083000.
 4. “Construction and Demolition Waste: Challenges and Opportunities in a Circular Economy — European Environment Agency.” n.d. European Environment Agency. https://www.eea.europa.eu/publications/construction-and-demolition-waste-challenges.
 5. I Hertwich, E., Lifset, R., Pauliuk, S., Heeren, N. “Resource Efficiency and Climate Change: Material Efficiency Strategies for a Low-Carbon Future.” 2020. A report of the International Resource Panel. United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya.
 6. “#NoTimeToWaste: Member States Delay Meeting the Inevitable Targets”. 2020 European Environmental Bureau (EEB). 2020.
 7. https://eeb.org/wp-content/uploads/2020/11/Member-States-delay-meeting-inevitable-targets_report.pdf